ПРОЕКТ BGENVIRONMENT-3.002-0005-C02
„Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Информация

Информация

Идентифициране на специфични модели на потребление и тенденции при генерирането на отпадъци на територията на Общините Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан

Една от основните цели на политиките на ЕС в областта на управлението на отпадъците е да се намали въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и да се повиши ефективността при използването на ресурсите в ЕС. Дългосрочната цел на тези политики е да се намали количеството отпадъци, а когато образуването им не може да бъде избегнато, да се насърчава тяхното използване като ресурси и да се постигнат по-високи равнища на рециклиране и безопасно обезвреждане на отпадъците. В тази връзка е изключително важно да познаваме навиците на населението, тяхното потребление и моделите им при генерирането на отпадъци. За целта ще бъде направено социологическо проучване сред населението на 4-те общини, с което ще се събере достоверна информация, която ще е от съществено значение при вземането на решения за управлението на отпадъците в общините.

 

Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци чрез мобилни центрове

Ще бъдат закупени и монтирани мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци в Община Русе и Община Ветово. В тях ще бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство. Станциите ще приемат в различни контейнери хартия, пластмаса, стъкло, метали, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци и други. Мобилни центрове ще има в пет района на град Русе и в три района на община Ветово. Местоположението им в рамките на районите ще бъде сменяно при необходимост, за да може повече хора да имат достъп до услугата. В тях ще работи по един оператор.

Чрез изпълнение на дейността ще се спомогне постигането на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО. В допълнение предвиждат дейности по предотвратяване образуването на отпадъци, чрез понижаване нерегламентираното изхвърляне в дерета и в съдовете за битови отпадъци и други места, както и повишаване на осведомеността относно ресурсната ефективност и кръгова икономика. Чрез мобилните центрове се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, и се намалява риска за населението и околната среда, в съответствие с Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки, Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика и План за действие на ЕС за кръгова икономика.

 

Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци

Община Русе, Община Сливо поле и Община Ветово ще закупят общо 21 отворени асиметричени Лифтдъмпери (Skip-lift) контейнери за строителни отпадъци с различна кубатура, а община Тутракан ще закупи верижна мини челюстна трошачна машина.

Чрез изпълнение на дейността ще се спомогне постигането на целите на общините по чл. 32, ал. 1 от ЗУО. В допълнение дейността предвижда предотвратяване образуването на отпадъци, чрез понижаване на инертната фракция в смесения битов отпадък и нерегламентираното изхвърляне в дерета и други места, както и повишаване на осведомеността относно ресурсната ефективност и кръгова икономика.

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени строителни отпадъци, ще намали риска за населението и околната среда в съответствие с Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.; Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г., Ръководство за управление на строителните отпадъци на територията на Република България и Практически указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, План за действие на ЕС за кръгова икономика.

 

Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци в административните сгради на Община Русе и три училища в Община Сливо поле

Ще бъдат закупени съдове за разделно събиране в административните сгради на Община Русе. Общинската администрация се помещава в 6 сгради с общо 16 етажа, в които ще бъдат поставени по две кошчета за разделно събиране на отпадъци от пластмаса и хартия/картон. Така служителите и посетителите в сградата ще събират разделно генерирания в работния процес отпадък.

В три училища на територията на Община Сливо поле ще бъдат доставени машини за компресиране на остатъчни отпадъци в стандартни контейнери. Също така на територията на Община Сливо поле ще бъдат поставени и 20 броя съоръжения за събиране на капачки.

На основание Чл. 33. (2) от ЗУО Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно. Чрез изпълнение на дейността ще се спомогне постигането на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т.1 от ЗУО. В допълнение дейността предвижда повишаване на осведомеността относно ресурсната ефективност и кръгова икономика.

Чрез разделно събиране в административните сгради ще намали обема на отпадъците и на разходите за логистика и депониране на отпадъците, което ще намали вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда в съответствие с Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки.

 

Реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци чрез закупуване на техника и съдове за растителни и дървесни отпадъци

Четирите общини ще закупят различна техника и съдове за растителни и дървесни отпадъци. По този начин генерираните от поддръжката за зелените площи и декоративната растителност в населени места ще се оползотворява на мястото на тяхното генериране, което ще доведе до спестяване на транспортни разходи и предотвратяване на депонирането им.

Към момента на територията на РСУО не е изградена инсталация за третиране на биоразградимите отпадъци. Чрез изпълнение на дейността ще се спомогне постигането на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т.2 от ЗУО. Чрез закупуването на техниката се цели намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда в съответствие с Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г., Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране и Ръководство за управление на био-отпадъците в Република България.

Бенефициент / ПартньориБенефициент / Партньори